Zamów projekt grafiki!
KOMUNIKAT

Szanowni Klienci. NOWY nieŁAD zmusił nas do czasowego zawieszenia działalności. Wyłączyliśmy możliwość dodawania produktów do koszyka. Zamówienia na projekty graficzne będą nadal realizowane. Przepraszamy za utrudnienia, dziękując za dotychczasową współpracę. Jesteśmy pewni, że wkrótce wrócimy z nową energią i pomysłami. :-)

REGULAMIN

Data publikacji: 17.08.2016 r.

I. DEFINICJE POJĘĆ.

1.1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego Argumental.
1.2. Sklep Internetowy Argumental, zwany dalej Sklepem - serwis internetowy dostępny pod adresem: argumental.pl.
1.3. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
1.4. JAWENA Julia Schubert, zwany dalej JAWENA - podmiot gospodarczy będący właścicielem Sklepu.
1.5. Strona - Klient lub JAWENA.
1.6. Produkt - rzecz ruchoma prezentowana i dostępna w Sklepie, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.
1.7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające jej warunki.
1.8. Dostawca - podmiot realizujący dostawę zamówionego przez Klienta Produktu.
1.9. Usługa Elektroniczna - usługa świadczona przez JAWENA drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu.
1.10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym Sklep, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu.
1.11. Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

2.1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144 poz. 1204 ze zm.).
2.2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu, dostępnego pod adresem: argumental.pl.
2.3. Klient ma stały dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu w stopce.
2.4. Sklep działający pod adresem: argumental.pl jest prowadzony przez:

JAWENA Julia Schubert
ul. Olszynowa 21/2, 62-069 Dąbrówka
NIP: 7822158400, REGON: 300051459
E-mail: jawena@jawena.pl

2.5. JAWENA zobowiązuje się do niezwłocznej korekty określonych klauzul Regulaminu w przypadku odkrycia ich ewentualnej niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa, jednocześnie oświadczając, iż niniejszy Regulamin powstał w dobrej wierze.
2.6. Sklep prowadzi sprzedaż fabrycznie nowych Produktów, na których nanosi wzory, według własnych projektów graficznych.
2.7. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich zdjęcia i opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.8. Materiały zawarte w Sklepie: znaki towarowe, logo, zdjęcia, grafiki i teksty są własnością odpowiednio: producentów oprogramowania i Produktów oraz firmy JAWENA i wszystkie podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie jakichkolwiek treści Sklepu bez zgody właścicieli materiałów jest zabronione.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU / ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH.

3.1. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta jest możliwe po uzyskaniu przez niego we własnym zakresie dostępu do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego połączonego z Internetem i eksplorowaniu Sklepu za pomocą wybranej przeglądarki internetowej. Klient musi posiadać internetową pocztę elektroniczną i dysponować jej adresem e-mail.
3.2. Klient korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do:
a) wprowadzania do Sklepu danych zgodnych z prawdą
b) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania i nieuciążliwy dla innych Klientów oraz JAWENA
c) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ogólnymi zasadami netykiety, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej
d) nierozsyłania lub umieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej, typu spam
e) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, na przykład: treści pornograficznych, propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i innych, niedozwolonych prawem
3.3. JAWENA świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące, bezpłatne Usługi Elektroniczne:
a) Konto Klienta w Sklepie
b) interaktywny formularz służący Klientom do składania Zamówienia w Sklepie
c) Newsletter Sklepu
3.4. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta nie wymaga rejestracji Konta Klienta. Rejestracja jest dobrowolna.
3.5. Rejestracja Konta Klienta odbywa się poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu, pod adresem: argumental.pl/rejestracja.html. Warunkiem poprawnej rejestracji konta jest podanie przez Klienta loginu i hasła, prawdziwych danych osobowych i teleadresowych oraz wyrażenie akceptacji treści Regulaminu.
3.6. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie zostaje zawarta w momencie jego rejestracji. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony.
3.7. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza, służącego do złożenia Zamówienia w Sklepie zostaje zawarta w momencie jego użycia (dodanie Produktu do koszyka). Umowa jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie.
3.8. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wysyłaniu Newslettera do Klienta zostaje zawarta w momencie dokonania przez niego na jednej ze stron Sklepu, zapisu adresu swojej poczty elektronicznej do bazy danych. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony.
3.9. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem i Polityką Prywatności. Klient, po rozpoczęciu korzystania z określonej Usługi Elektronicznej otrzyma od Sklepu wiadomość e-mail z treścią zawartej umowy, stanowiącą utrwalenie, potwierdzenie, zabezpieczenie i udostępnienie Klientowi jej postanowień na trwałym nośniku.
3.10. Klient może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez podania przyczyny, składając w Sklepie stosowne oświadczenie. Oświadczenie należy wysłać na adres e-mail Sklepu: sklep@argumental.pl lub listownie na adres pocztowy JAWENA. Klient proszony jest o posłużenie się wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępnym do pobrania na stronie Sklepu, pod adresem: argumental.pl/wzory-dokumentow.html lub zamiennie podania w treści własnego oświadczenia następujących informacji:
a) danych osobowych i teleadresowych Klienta
b) przedmiotu odstąpienia od umowy (nazwy Usługi Elektronicznej)
c) daty składania oświadczenia
d) podpisu
Klient otrzyma zwrotnie od JAWENA potwierdzenie odebrania oświadczenia, niezwłocznie po tym fakcie.
3.11. JAWENA może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony w przypadku, gdy Klient narusza Regulamin. Wypowiedzenie umowy może być złożone po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym wezwaniu Klienta do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.
3.12. Odstąpienie od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron, nie narusza praw nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA / WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY.

4.1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę w dowolny dzień roku, za wyjątkiem okazjonalnych okresów przerw technicznych zasygnalizowanych każdorazowo Klientowi stosownym komunikatem, podawanym na stronie Sklepu.
4.2. Klient ma możliwość złożenia w Sklepie Zamówienia zindywidualizowanego Produktu, czyli takiego, który wykracza poza standardową ofertę sprzedaży Sklepu, dostępną pod adresem: argumental.pl. W takim przypadku Klient proszony jest o kontakt ze Sklepem, wysyłając wiadomość e-mail na adres Sklepu: sklep@argumental.pl.
4.3. Wybór Produktów zamawianych przez Klienta jest dokonywany poprzez dodawanie ich do koszyka w Sklepie.
4.4. Podczas konfigurowania Zamówienia przez Klienta, Klient ma możliwość dokonywania jego modyfikacji, aż do momentu użycia przycisku „Potwierdzam zakup”.
4.5. W celu złożenia przez Klienta Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych, teleadresowych i adresu dostawy Produktu (jeżeli jest inny, niż adres Klienta), wybranie formy płatności i opcji dostawy oraz dokonanie akceptacji treści Regulaminu i naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup”.
4.6. Po użyciu przycisku „Potwierdzam zakup” zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające informacje dotyczące:
a) numeru ID Zamówienia
b)
danych osobowych i teleadresowych Klienta oraz adresu dostawy Produktu (jeżeli jest inny, niż adres Klienta)
c) daty złożenia Zamówienia
d) komentarza Klienta do Zamówienia (jeżeli taki umieścił)
e) przedmiotu Zamówienia
f) wybranego sposobu dostawy i formy płatności
g) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów
Klient ma możliwość stałego sprawdzania statusu Zamówienia za pomocą odsyłacza zawartego w wiadomości e-mail, otrzymanej w ramach automatycznego potwierdzenia złożenia Zamówienia w Sklepie lub na stronie Sklepu, pod adresem: argumental.pl/zamowienia.html w przypadku posiadania Konta Klienta w Sklepie.
4.7. Złożenie przez Klienta Zamówienia w Sklepie stanowi oświadczenie woli zawarcia z JAWENA Umowy Sprzedaży.
4.8. Klient po złożeniu Zamówienia, otrzymuje od Sklepu wygenerowaną automatycznie wiadomość e-mail zawierającą końcowe podsumowanie i potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia. Otrzymanie wiadomości jest momentem zawarcia przez Klienta z JAWENA Umowy Sprzedaży. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Zamówieniem, Regulaminem i Polityką Prywatności. Klient otrzyma dodatkową wiadomość e-mail z treścią zawartej umowy, stanowiącą utrwalenie, zabezpieczenie, potwierdzenie i udostępnienie Klientowi jej postanowień na trwałym nośniku.
4.9. W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail ze specyfikacją Zamówienia i/lub treścią Umowy Sprzedaży, lub kiedy określona wiadomość będzie zawierała błędy, Klient proszony jest o niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sklepu, wysyłając wiadomość e-mail na adres Sklepu: sklep@argumental.pl.
4.10. Zamówienie, w którym dane Klienta będą niekompletne, niezrozumiałe lub nieprawdziwe nie będzie realizowane.

V. CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI.

5.1. Ceny Produktów w Sklepie podane są w walucie polskiej, kwotach brutto zawierających wszystkie składniki, w tym podatek VAT, za wyjątkiem kosztu dostawy Produktu, który jest ustalany podczas składania Zamówienia w Sklepie i zależy od wybranej przez Klienta opcji dostawy.
5.2. Ceny Produktów w Sklepie mają charakter wiążący dla Klienta od momentu zawarcia z JAWENA Umowy Sprzedaży.
5.3. Wszelkie, ewentualne rabaty stosowane okresowo lub udzielane stałym Klientom Sklepu są naliczane od ceny brutto Produktu.
5.4. Klient wybiera sposób płatności za Produkt z dostępnych opcji w Sklepie:
a) płatność online przelewem lub kartą płatniczą w systemie Tpay.com, która odbywa się natychmiast po złożeniu Zamówienia
b) płatność przelewem tradycyjnym na konto bankowe JAWENA w terminie 7 dni, licząc od dnia złożenia Zamówienia:

Santander Bank Polska / Nr konta: 34 1090 1346 0000 0001 3296 6513
Klient proszony jest o podanie w tytule płatności numeru zamówienia (jego ID) oraz imienia i nazwiska osoby, która je złożyła.

c) płatność gotówką przy odbiorze Produktu, za wyjątkiem Zamówień z opcją dostawy za granicę
5.5. Klient, który wybrał formę płatności online w systemie Tpay.com, zostanie przekierowany na odpowiednią stronę operatora w domenie tpay.com, gdzie zrealizuje swoją transakcję.
5.6. Formy płatności są dodatkowo wyszczególnione na stronie Sklepu, pod adresem: argumental.pl/formy-platnosci.html.

VI. DOSTAWA PRODUKTÓW.

6.1. Dostawa Produktów realizowana jest na terenie Polski i Europy.
6.2. Dostawa Produktów zamówionych w Sklepie odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu i jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz zagranicznych, lokalnych operatorów pocztowych. Koszty dostawy Produktu ponosi Klient, a ich wysokość jest podawana podczas składania Zamówienia. Opcje, koszty oraz czas dostawy są dodatkowo wyszczególnione na stronie Sklepu, pod adresem: argumental.pl/koszty-i-czas-dostawy.html.
6.3. Termin realizacji dostawy Produktu wynosi średnio od 3 do 7 dni roboczych, a maksymalnie 30, licząc od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie. Podany termin uwzględnia już czas przygotowania Produktu.
6.4. Czas dostawy Produktów przygotowanych przez Sklep na specjalne zamówienie Klienta i zindywidualizowanych według jego potrzeb, czyli takich, które wykraczają poza standardową ofertę sprzedaży Sklepu, dostępną pod adresem: argumental.pl jest ustalany odrębnie.
6.5. Klient zobowiązany jest podczas odbioru Produktu do sprawdzenia stanu jego opakowania i zawartości. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku elementów Zamówienia i uznania, iż powstały one podczas dostawy, Klient zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy. Dodatkowo, Klient proszony jest o powiadomienie o tym fakcie Sklepu, wysyłając wiadomość e-mail na adres Sklepu: sklep@argumental.pl.
6.6. W przypadku niedostarczenia Produktu przez Dostawcę w określonym terminie, Klient proszony jest o niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sklepu, wysyłając wiadomość e-mail na adres Sklepu: sklep@argumental.pl. Klientowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy Sprzedaży, jeżeli termin dostawy miał dla niego istotne znaczenie i poinformował wcześniej Sklep o tym fakcie. W innym od opisanego przypadku, Klient ma prawo do ustanowienia nowego, dodatkowego terminu dostawy Produktu i wezwania Sklepu do jego zachowania. W sytuacji, kiedy ustanowiony termin również zostanie przekroczony, Klient ma prawo do rozwiązania Umowy Sprzedaży.
6.7. W przypadku nieodebrania Produktu przez Klienta, który wybrał formę płatności gotówką przy odbiorze, JAWENA podejmie kolejną próbę jego dostarczenia. W sytuacji, kiedy Klient ponownie nie odbierze Produktu, JAWENA ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez wyznaczania dodatkowego terminu dostawy.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia w terminie 14 dni, licząc od dnia odbioru Produktu. Oświadczenie należy wysłać na adres e-mail Sklepu: sklep@argumental.pl lub listownie na adres pocztowy JAWENA. Klient proszony jest o posłużenie się wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępnym do pobrania na stronie Sklepu, pod adresem: argumental.pl/wzory-dokumentow.html lub zamiennie podania w treści własnego oświadczenia następujących informacji:
a) danych osobowych i teleadresowych Klienta oraz adresu dostawy Produktu (jeżeli był inny, niż adres Klienta)
b) numeru ID Zamówienia, numeru faktury, daty złożenia Zamówienia w Sklepie i daty odbioru Produktu
c) przedmiotu odstąpienia od umowy (nazwy zwracanego Produktu)
d) numeru konta bankowego
e) daty składania oświadczenia
f) podpisu
Klient otrzyma zwrotnie od JAWENA potwierdzenie odebrania oświadczenia, niezwłocznie po tym fakcie.
7.2. Klient proszony jest o dostarczenie do Sklepu dowodu zakupu zwracanego Produktu w postaci, odpowiednio: paragonu, faktury, rachunku, potwierdzenia przelewu lub wyciągu z karty kredytowej.
7.3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. JAWENA dokona zwrotu zapłaconej ceny Produktu i kosztu jego dostawy do Klienta w terminie 14 dni, licząc od dnia odebrania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim posłużył się Klient, chyba, że wskaże on wyraźnie inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z dodatkowymi kosztami. W przypadku, kiedy Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny, niż najtańszy, standardowy oferowany przez Sklep, JAWENA nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy w koszcie. Klient dokona zwrotu zakupionego Produktu w terminie 14 dni, licząc od dnia potwierdzenia przez JAWENA odebrania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. JAWENA ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności Klienta do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.
7.4. Klient proszony jest o przesłanie zwracanego Produktu na adres pocztowy:

JAWENA Julia Schubert
ul. Olszynowa 21/2, 62-069 Dąbrówka

Produkt, który zwraca Klient powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający ochronę przesyłki przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas transportu. Koszt opakowania i odesłania Produktu ponosi Klient.
7.5. Klient odpowiada za ewentualne zmniejszenie wartości zwracanego Produktu w przypadku obchodzenia się z nim w sposób inny, niż konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
7.6. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest wyłączone w przypadku Produktów przygotowanych przez Sklep na specjalne zamówienie Klienta i zindywidualizowanych według jego potrzeb, czyli takich, które wykraczają poza standardową ofertę sprzedaży Sklepu, dostępną pod adresem: argumental.pl.

VIII. REKLAMACJE PRODUKTÓW.

8.1. JAWENA jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego za jakość Produktu i jego zgodność z Umową Sprzedaży z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
8.2. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Produktu w przypadku stwierdzenia jego wad lub niezgodności Produktu ze specyfikacją Zamówienia. Prawo to przysługuje Klientowi w terminie 2 lat, licząc od dnia odbioru Produktu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o tym fakcie w terminie 1 roku, licząc od dnia wykrycia przyczyny reklamacji.
8.3. Zgłoszenie reklamacji Produktu należy przesłać na adres e-mail Sklepu: sklep@argumental.pl lub listownie na adres pocztowy JAWENA. Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego do pobrania na stronie Sklepu, pod adresem: argumental.pl/wzory-dokumentow.html i dołączenia go do zgłoszenia lub zamiennie podania w treści wiadomości następujących danych:
a) danych osobowych i teleadresowych Klienta oraz adresu dostawy Produktu (jeżeli był inny, niż adres Klienta)
b) numeru ID Zamówienia, numeru faktury, daty złożenia Zamówienia w Sklepie i daty odbioru Produktu
c) przedmiotu reklamacji (nazwy reklamowanego Produktu)
d) dokładnego opisu przyczyny reklamacji Produktu
e) żądanego postępowania reklamacyjnego
f) daty składania reklamacji
g) podpisu
Klient proszony jest o możliwie wyczerpujący opis przyczyny reklamacji, który może ułatwić i przyspieszyć proces jej rozpatrywania.
8.4. Klient proszony jest o przesłanie reklamowanego Produktu na adres pocztowy:

JAWENA Julia Schubert
ul. Olszynowa 21/2, 62-069 Dąbrówka

Produkt, który zwraca Klient powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający ochronę przesyłki przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas transportu. Koszt odesłania Produktu ponosi Klient i zostanie on Klientowi zwrócony na wskazany prze niego rachunek bankowy. Klient otrzyma zwrotnie od JAWENA potwierdzenie odebrania reklamowanego Produktu, niezwłocznie po tym fakcie.
8.5. Klient proszony jest o dostarczenie do Sklepu dowodu zakupu reklamowanego Produktu w postaci, odpowiednio: paragonu, faktury, rachunku, potwierdzenia przelewu lub wyciągu z karty kredytowej.
8.6. W ramach zgłoszenia reklamacji Produktu Klientowi przysługuje prawo do żądania:
a) usunięcia wady Produktu
b) wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad
c) obniżeniu ceny Produktu
d) odstąpieniu od zawartej Umowy Sprzedaży
8.7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez JAWENA w terminie 14 dni, licząc od dnia odebrania reklamowanego Produktu. W przypadku, kiedy Klient nie otrzyma w wyznaczonym terminie odpowiedzi od JAWENA, reklamacja zostaje uznana za zasadną, za wyjątkiem sytuacji, w której Klient żądał odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży.
8.8. W przypadku zasadności reklamacji, kiedy Klient żądał usunięcia wady Produktu lub jego wymiany na wolny od wad, JAWENA ma prawo odmówić Klientowi spełnienia danego żądania i zaproponować inne, jeżeli wybrane przez niego, byłoby technicznie niemożliwe do zrealizowania lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów w porównaniu z opcjonalnym sposobem doprowadzenia do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad oraz rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady. Klient nie ma obowiązku przyjmowania propozycji JAWENA i może żądać dowolnego sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.
8.9. W przypadku zasadności reklamacji, kiedy Klient żądał obniżenia ceny Produktu lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży, JAWENA ma prawo odmówić Klientowi spełnienia danego żądania i zaproponować usunięcie wady Produktu lub jego wymianę na wolny od wad, pod warunkiem, że spełni te żądania niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, chyba, że Produkt był już naprawiany lub wymieniany przez JAWENA albo nie uczynił on zadość obowiązkowi usunięcia wady Produktu lub jego wymiany. Klient nie ma obowiązku przyjmowania propozycji JAWENA i może żądać dowolnego sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, chyba, że wybrany przez niego, byłby technicznie niemożliwy do zrealizowania lub wymagałby poniesienia nadmiernych kosztów w porównaniu z opcjonalnym sposobem.
8.10. JAWENA jest zobowiązany zadośćuczynić żądaniom Klienta w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
8.11. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.

IX. REKLAMACJE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

9.1. JAWENA przeprowadza czynności mające na celu zapewnienie stałego i poprawnego działania Sklepu w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów, w możliwie najszybszym terminie.
9.2. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji świadczenia Usługi Elektronicznej. Zgłoszenie reklamacji należy przesłać na adres e-mail Sklepu: sklep@rgumental.pl lub listownie na adres pocztowy JAWENA. Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego do pobrania na stronie Sklepu, pod adresem: argumental.pl/wzory-dokumentow.html i dołączenia go do zgłoszenia lub zamiennie podania w treści wiadomości następujących danych:
a) danych osobowych i teleadresowych Klienta
b) przedmiotu reklamacji (nazwy Usługi Elektronicznej)
c) dokładnego opisu przyczyny reklamacji Usługi Elektronicznej
d) daty składania reklamacji
e) podpisu
Klient proszony jest o możliwie wyczerpujący opis przedmiotu reklamacji, który może ułatwić i przyspieszyć proces jej rozpatrzenia.
9.3. Reklamacja świadczenia usług drogą elektroniczną zostanie rozpatrzona przez JAWENA w terminie 14 dni.
9.4. Klient proszony jest o niezwłoczne powiadomienie JAWENA o wszelkich, napotkanych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Sklepu. Nieprawidłowości, Klient może zgłaszać na adres e-mail Sklepu, telefonicznie lub listownie na adres pocztowy JAWENA.

X. DANE OSOBOWE.

10.1. Warunki i zasady gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i usuwania danych osobowych pozyskiwanych od Klientów Sklepu zostały wyszczególnione w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu, pod adresem: argumental.pl/polityka-prywatnosci.html i stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

11.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne, właściwe przepisy prawa polskiego.
11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy JAWENA, a Klientem poddane jest sądom właściwym rzeczowo i miejscowo. Strony mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania tych sporów i dochodzenia roszczeń, pod warunkiem obopólnie wyrażonej zgody i skierowania sprawy do np:
a) Wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej (WIIH)
b) stałego polubownego sądu konsumenckiego (działającego przy WIIH)
W obu przypadkach postępowanie mediacyjne jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów powołania rzeczoznawców w celu przeprowadzenia ekspertyz.
11.3. Zmiany niniejszego Regulaminu będą Klientowi przedstawiane na bieżąco i zostanie o nich powiadomiony pocztą elektroniczną na 14 dni przed opublikowaniem nowej wersji Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia go na stronie internetowej Sklepu, pod adresem: argumental.pl/regulamin.html. Wprowadzone każdorazowo zmiany nie naruszają praw nabytych Klientów, korzystających ze Sklepu.

KONIEC